اندیشگاه مدیریت

۱ مطلب با موضوع «مدیریت دولتی :: خط‌مشی‌گذاری :: ارزیابی خط‌مشی‌های عمومی» ثبت شده است

توماس دای در فصل ارزیابی خط‌مشی در کتاب خود بیان می‌کند که در عرصه خط‌مشی‌گذاری، اتخاذ این پیش‌فرض که تصویب قوانین و تخصیص منابع جهت اجرای آنها حتماً منجر به دستیابی کامل یا بخشی از اهداف خط‌مشی‌گذاری خواهد شد، پیش‌فرضی اشتباه است و مرور تجربیات خط‌مشی‌گذاری بر این امر اذعان دارد.


  • محمدرضا زرگر